BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 13

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 161

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 218

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 225

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 238

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 245

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 252

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 259

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 267

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 326

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 333

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 371

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 378

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 390

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 397

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 404

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 412

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 419

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 431

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 439

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 447

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 455

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/includes/_incomestatement.php on line 463
Kết Quả Kinh Doanh
Doanh Thu Thuần
Giá Vốn Hàng Bán
Lợi Nhuận Gộp
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính
     Trong đó: Chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Tổng Chi phí hoạt động
Tổng doanh thu hoạt động tài chính
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
Lợi ích của cổ đông thiểu số
Tổng Chi phí lợi nhuận
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Khối Lượng
Giá Cuối Kỳ
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
PE
Giá Sổ Sách